Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Odwiedzając nasz Gabinet, a także wchodząc na naszą witrynę, powierzasz nam swoje dane, które przetwarzamy do konkretnych celów, ale zawsze z troską o ochronę Twojej prywatności. Niniejsza Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

Są to dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO), mają charakter danych osobowych.

W niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach osób, których dane dotyczą.

 

INFORMACJE OGÓLNE

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy Twoje określone w niniejszym dokumencie dane osobowe w różnych celach, przy czym w procesie przetwarzania zastosowane mogą mieć różne metody zbierania, podstawy legalności przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania, które zawsze określone są w stosunku do celu, w jakim dane są przez nas przetwarzane.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadku, w którym dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł.

 

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH I KATEGORII OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO.

W świetle powyższego informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: Administrator) jest Gabinet Psychologiczny Duc in altum Barbara Krasiczyńska (zwany dalej Gabinet) z siedzibą we Wrocławiu przy  ul. Św. Józefa 1/3 , 50-329 Wrocław, NIP: 8831600445, REGON: 021721909.

Z Administratorem można się kontaktować się za pomocą adresu e-mail: gabinet@ducinaltum.wroclaw.pl

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Barbara Krasiczyńska, z którą można kontaktować za pomocą adresu e-mail gabinet@ducinaltum.wroclaw.pl

Przetwarzane dane osobowe dotyczą:

  • osób fizycznych (klientów, potencjalnych klientów, współpracowników) kontaktujących się (formularz kontaktowy) w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów, kontaktujących się w celu zawarcia umowy, a także osób poszukujących pracy,
  • osób fizycznych (użytkowników strony) korzystających z informacji o Gabinecie, usługach/produktach udostępnionych na stronie www.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Gabinet polegają na przedstawieniu oferty Gabinetu, przeprowadzeniu rekrutacji, diagnozy, konsultacji i terapii psychologicznej.

Twoje dane osobowe są objęte tajemnicą zawodu psychologa. Z wyjątkiem pisemnego nakazu sądowego uchylenia tajemnicy zawodu psychologa żaden inny podmiot zewnętrzny nie jest odbiorcą Twoich danych.

Osoba fizyczna odwiedzająca stronę internetową www.ducinaltum.wroclaw.pl lub korzystająca z usług świadczonych poprzez stronę drogą elektroniczną, ma kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podaje.

Nasza strona ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora danych wynika z niezbędnego minimum związanego  z koniecznością świadczenia na rzecz użytkownika usług w przypadkach:

  • dostosowywania treści strony do oczekiwań użytkownika,
  • analizowania problemów pracy serwera, zapobieganiu ewentualnych naruszeń i zapewnieniu bezpieczeństwa strony www,
  • analizowania statystyki odwiedzin strony www, w tym również analizowania danych demograficznych użytkowników odwiedzających stronę (informacji o regionie i urządzeniu z którego nastąpiło połączenie),
  • działań podejmowanych przez nas na Twoją rzecz.

 

Twoje dane osobowe zbieramy w jednym z poniżej zdefiniowanych celów:

 
  • w celu dostosowania zawartości serwisu do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz prawidłowego zarządzania stroną www. W tym celu na naszej stronie wykorzystywane są pliki Cookies, które pozwalają nam na wyłączne zapamiętywanie sesji użytkownika oraz treści przesyłanej wiadomości poprzez formularz kontaktowy w przypadku wystąpienia błędu na stronie, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony oraz w celu  identyfikacji naruszeń i zapewnieniu bezpieczeństwa strony www.
  • w celu umożliwienia Tobie nawiązania z Nami kontaktu (poprzez formularz kontaktowy) oraz udzielenie Tobie rzetelnej odpowiedzi w zależności od treści przesłanej wiadomości. Aby to osiągnąć prosimy Cię o podanie różnych kategorii danych. Staraliśmy się, aby zakres zebranych danych był adekwatny (właściwy), a przede wszystkim minimalny w stosunku do celu, jaki chcemy osiągnąć, rozumianym jako przedstawienie Tobie oferty handlowej w przypadku zapytania o przedstawienie oferty,rozpatrzenie reklamacji/uwag, w przypadku złożenia,udzielenia pomocy technicznej,przeprowadzenia rekrutacji.

 

Zakres danych przetwarzanych przez stronę www w zależności od celu, w jakim dane są przetwarzane dotyczą:

formularza kontaktowego w zakresie:

Imienia i Nazwiska;

Adresu e-mail

Numeru telefonu;

Treści wiadomości;

Zarządzania stroną www, w zakresie:

Adresu IP;

Załącznik.

Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza Gabinetu, chyba, że Użytkownik wyraził na taką czynność zgodę.

  

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przesłanka:

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawa ta odnosi się do danych zebranych poprzez formularz kontaktowy, który zostały udostępnione na naszej stronie www. W tym przypadku podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji na Twoje żądanie określonej czynności zgodnie z celem przetwarzania, np., jeśli nie podasz nam adresu e-mail, nie będziemy mogli udzielić Tobie odpowiedzi na przysłane zapytanie zgodnie z treścią przesłanej wiadomości.

 

CZAS PRZETWARZANIA

W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;

w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy (jest to na przykład obowiązana zgodnie z przepisami prawa do przechowywania danych osobowych Użytkownika przez dłuższy okres lub jeśli Dane osobowe Użytkownika są potrzebne do wniesienia zarzutów prawnych lub podjęcia obrony przed zarzutami prawnymi, firma zachowa Dane osobowe Użytkownika do zakończenia odpowiedniego okresu przechowywania lub do momentu rozstrzygnięcia przedmiotowych zarzutów);

w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

 

COOKIES

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę www (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności, z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą stronę www).

 

TWOJE PRAWA

W każdym dowolnym czasie masz prawo do wycofania udzielonej zgody, co spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: gabinet@ducinaltum.wroclaw.pl

Masz prawo żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) dotyczących Ciebie danych osobowych z systemów informatycznych oraz z akt. Prawo to zostanie przez Administratora zrealizowane, o ile nie spoczywa na Administratorze prawny obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych, pomimo wniesienia prawa do bycia zapomnianym. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: gabinet@ducinaltum.wroclaw.pl

Masz prawo dostępu do swoich danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: gabinet@ducinaltum.wroclaw.pl

Masz prawo do sprostowania (aktualizacji danych). Informujemy, że zaktualizowanie danych, nie spowoduje usunięcia danych przed dokonaniem aktualizacji, co związane jest z obowiązkiem zachowania spójności danych, przetwarzanych przez Administratora w określonym celu. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: gabinet@ducinaltum.wroclaw.pl  

Masz prawo do ograniczenia przetwarzania, w tym również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, powołując się na określoną sytuację. Informujemy, że wskazane prawo zostanie przez Administratora zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują Administratora do przetwarzania danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: gabinet@ducinaltum.wroclaw.pl

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

BEZPIECZEŃSTWO

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Twoje dane osobowe są przetwarzane cyfrowo w zahasłowanych folderach. 

 

SKARGI, WĄTPLIWOŚCI, PYTANIA

Jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii można kierować mailowo na adres: gabinet@ducinaltum.wroclaw.pl.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody Użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na stronie www.